The Horde BG Project  
Horde


The above means the Bulgarian translation of Horde, Imp, Turba, Passwd and Kronolith. The current "release" versions of those comes without bg_BG.po module. If you have Horde and Imp and etc... already installed and you need the Bulgarian translations - download the .po files and read .../horde/po/README.

Note: You will need the latest Gettext, in order to compile the .po files!!!

If you're tracking the HEAD (CVS) branch - grab the HEAD versions of the .po's or checkout from Horde's cvs server.

For questions, error reports and help email me: Miroslav Pendev <miro@cybershade.us>

Last update for HEAD branch: 30 Sept. 2002 Updates for all modules and added new translations for Gollem and Vacation)

Горното заглавие ознавача българският превод на Horde, Imp, Turba, Passwd и Kronolith и т.н.. Последните им версии се разпространяват без bg_BG.po модул. Ако имате Horde и Imp и т.н. вече инсталирани и Ви тряват преводите им - изтеглете .po файловете, които Ви трябват и прочетете .../horde/po/README. Ако все още имате проблем с подкарването им на кирилица (след като сте прочели README-то) можете да ми изпратите email. Ще се опитам да Ви помогна.

Забележка: Ще Ви трябва последна версия на Gettex за да компилирате успешно .po файловете!!!

За да компилирате преводите : копирайте .po файловете в /директорията/на/horde/po, след това:
  # cd /директория/на/horde/po
  # make install (рестартирайте web сървъра си - #apachectl stop и #apachectl start)

Инсталиране с translation.php: Трябва да имате PHP (command line) компилирано като самостоятелно приложение - различава се е от версията за Apache (там е модул към сървъра).

  # ./translation.php make -l bgBG -m <име на модула - horde или imp ит.н.>
  (рестартирайте web сървъра си - #apachectl stop и #apachectl start)

Ако следите HEAD (CVS) бранша - изтеглете HEAD версиите на .po файловете или синхронизирайте сорсовете си с Horde cvs сървъра.

За въпроси, грешки или помощ: Мирослав Пендев <miro@cybershade.us>

Последнa промяна за HEAD бранш: 25 Nov. 2002 (Опреснени са всички HEAD CVS преводи и са добавени преводи за Gollem и Vacation)

Horde 2.0
Imp 3.1
Turba 1.1
Kronolith 1.0
Passwd 2.0
lang.php.diff
Horde 3.0
Imp 4.0
Turba 2.0
Kronolith 2.0
Passwd 2.0.1
Nag 2.0
Mnemo 2.0
Whups 0.0.1
Gollem 0.0.1
Vacation 2.0.1